o projektu | prva faza | druga faza | treća faza | kontakt
 
 
{ Prva faza projekta }


Provedene aktivnostiREGISTRACIJA PACIJENATA


Medicinske institucije izabrane za sudjelovanje u pilot projektu / registraciji pacijenata su:
1. Klinika za traumatologiju, Zagreb,
2. Klinička bolnica Dubrava, Zagreb.

Dobivene su suglasnosti etičkih povjerenstava izabranih bolnica (Klinike za traumatologiju i Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu), te je započeo pilot projekt / registracija pacijenata.

Izabrano je i educirano osoblje za prikupljanje podataka / registraciju pacijenata.

Tim u svakoj instituciji uključenoj u pilot projekt registracije sastojao se od: liječnika (koordinatora u instituciji), medicinske sestre (prikupljanje prospektivnih podataka i provjera novih prijema pacijenata) i četiri studenta medicine (prikupljanje retrospektivnih/arhivskih podataka).

Registracijski upitnik je baziran na norveškom modelu i tijekom pilot registracije kroz retrospektivno prikupljanje podataka prilagođen je za daljnju uporabu u prospektivnoj registraciji pacijenta s pokušajima samoozljeđivanja i suicida.

Provedeno je retrospektivno prikupljanje podataka iz bolničkih baza podataka u svrhu identifikacije pacijenata koji su primljeni u bolnicu tijekom zadnjih nekoliko mjeseci koji su prethodili početku projekta.

Nakon prilagodbe registracijskog upitnika bazirane na retrospektivnoj registraciji, započela je prospektivna registracija pacijenata.

Razvijena je baza podataka za podatke prikupljene retrospektivnom i daljnjom prospektivnom registracijom pacijenata s pokušajima samoozljeđivanja i suicida. Uspostavljeno je sigurno središnje spremište podataka.

Na kraju prve faze, tijekom tri mjeseca retrospektivne i daljnje prospektivne registracije pacijenata ispunjeno je oko 600 registracijskih upitnika, a podaci iz oko 350 od njih su uneseni u elektroničku bazu podataka, a pripadaju pacijentima prepoznatim i ocijenjenim kao oni koji su počinili pokušaj samoubojstva ili samoozljeđivanja. De-identificirani pilot podaci iz retrospektivne i prospektivne registracije pacijenata pripremljeni su za analizu.


EPIDEMIOLOŠKA ANALIZA

Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo je i pripremio epidemiološku analizu na temelju postojećih podataka o suicidu. Istražena je baza podataka hospitaliziranih pacijenata zajedno s bazama umrlih. Izvršena je usporedba/preklapanje između registra suicida i baze podataka hospitalizacija kako bi se identificirala učestalost ranijih pokušaja samoozljeđivanja i obrazaca uporabe bolničkih usluga tijekom godine koja prethodi suicidu.

Za svakog identificiranog pojedinca registriran je podatak o otpusnoj dijagnozi, spolu i dobi. Registrirane su sve hospitalizacije koje prethode suicidu s uključenim podacima o prijemu i otpustu. Analiza je provedena za period od 2002-2004. godine. Godina 2004. korištena je kao referentna godina. Predstavljeni su podaci o pokušaju suicida prema dobi i spolu u periodu 2002-2004. g.

Kao rezultat 1. faze projekta pripremljen je Epidemiološki izvještaj. Planira ga se publicirati za diseminiranje.

U tijeku je priprema prvog znanstvenog članka baziranog na nekim zanimljivim temama iz epidemiološke analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


SEMINARI ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU


U okviru 1. faze projekta organizirana su dva seminara kontinuirane medicinske edukacije. Edukacija je organizirana u suradnji s Hrvatskim društvom za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.


Aktivnosti u tijeku

U tijeku je priprema prvog znanstvenog članka baziranog na nekim zanimljivim temama iz epidemiološke analize.

U tijeku je priprema drugog znanstvenog članka “Usporedba podataka u petogodišnjem periodu (2000-2004. godine)” (od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Centra za krizne situacije i Norveškog zavoda za javno zdravstvo), a nacrt rada je pripremljen.

U planu je priprema trećeg znanstvenog članka: “Prezentacija rezultata pilot projekta”.

Nastavlja se prospektivna registracija pacijenata.