o projektu | prva faza | druga faza | treća faza | kontakt
 
 
{ Treća faza projekta }


Planira se da se treća faza projekta sastoji od pokusne primjene i evaluacije provedene intervencije, te pripreme preporuka za opće-nacionalnu primjenu u svrhu prevencije suicida i za edukaciju. Ova je faza projekta u tijeku.